tel. (77) 439-13-64 / kom. 509-529-490 [email protected]

STANDARDY OCHRONY DZIECI
W KOMPLEKSIE TURYSTYCZNYM SUDETY
Ośrodek Banderoza

I. Postanowienia wstępne

 1. Mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom małoletnim należytej ochrony w trakcie ich pobytu w Kompleksie Turystycznym Sudety Ośrodek Banderoza w Głuchołazach, wprowadzone zostają niniejsze „Standardy ochrony osób małoletnich”, zwane dalej Standardami.
 2. Ilekroć w Standardach jest mowa o:
  a) Ośrodek Banderoza – rozumie się przez to Kompleks Turystyczny Sudety Jacek Laskowski
  b) pracowniku Ośrodka – rozumie się przez to osobę wchodzącą w skład personelu Ośrodka, niezależnie od podstawy prawnej wykonywania przez nią prac w Ośrodku,
  e) małoletnim – rozumie się przez to osobę, która nie ukończyła 18 roku życia.
 3. Na każdym etapie stosowania procedur wynikających ze Standardów należy pamiętać, że mogą one stanowić niedogodność dla Gości ośrodka, w związku z czym należy wykazywać zrozumienie dla reakcji Gości na powyższe i tłumaczyć im konieczność, tak faktyczną jak i prawną, przeprowadzania w Ośrodku przedmiotowych procedur. Reakcja Gościa Ośrodka nie może jednak stanowić powodu do odstąpienia od procedur.
 4. Wszelkie procedury przewidziane Standardami należy stosować z zachowaniem zasady proporcjonalności względem zaistniałej sytuacji i w sposób racjonalny.
 5. Pracownicy Ośrodka powinni w kontaktach z małoletnimi uwzględniać poziom ich rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego, a w przypadkach, gdy małoletni jest osobą niepełnosprawną lub osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wówczas także tę okoliczność.

II. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między pracownikami Ośrodka a małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

 1. Ośrodek Banderoza będzie dokładać starań, by pracownicy Ośrodka mogący mieć kontakt z małoletnimi, przebywającymi w Ośrodku, mieli świadomość ciążących na nich w tym zakresie obowiązków, a także by potrafili zadbać o bezpieczne relacje pomiędzy nimi a małoletnimi.
 2. Pracownik Ośrodka nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której pozostaje w Ośrodku w pomieszczeniu sam na sam z małoletnim, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostawienie małoletniego samego w pomieszczeniu mogłoby w istotny sposób zagrozić jego dobru, w szczególności zdrowiu lub życiu. W miarę możliwości należy zapewnić obecność innej osoby dorosłej, nadzór kamer monitoringu lub tak zaplanować obowiązki służbowe, aby móc do nich powrócić, gdy tego rodzaju sytuacja już minie.
 3. Jakiekolwiek kontakty pomiędzy pracownikiem Ośrodka a małoletnim, przebywającym w Ośrodku, nie powinny wykraczać poza interakcje uzasadnione obowiązkami służbowymi pracownika Ośrodka.

III. Zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w Ośrodku i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku Banderoza

 1. Identyfikacji małoletniego i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku, dokonują pracownicy recepcji Ośrodka Banderoza. Identyfikacja taka następuje na podstawie dokumentów małoletniego oraz osoby dorosłej, z którą przebywa on w Ośrodku, a w razie ich braku, na podstawie rozmowy z dorosłym oraz z małoletnim. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem ani opiekunem prawnym małoletniego, należy poprosić tę osobę o udowodnienie, np. poprzez okazanie stosownego dokumentu, zgody rodzica lub opiekuna prawnego na pozostawanie przez małoletniego pod opieką wspomnianego dorosłego.
 2. Jeśli w trakcie przeprowadzania procedury opisanej w ust. 1 pracownik recepcji nabierze jakichkolwiek wątpliwości co do relacji łączącej małoletniego i osobę dorosłą, z którą przebywa on w obiekcie, wówczas należy o tym dyskretnie powiadomić właściciela Ośrodka. Małoletni, jak i osoba dorosła powinni w tym czasie pozostawać pod obserwacją pracowników obiektu.
 3. W trakcie rozmowy z małoletnim należy zwrócić szczególną uwagę na to, by małoletni miał możliwość swobodnego i nieskrępowanego wypowiadania się, w szczególności by dorosły, z którym małoletni przebywa w obiekcie, nie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane małoletniemu. Jeśli dorosły w jakikolwiek sposób utrudnia kontakt z małoletnim lub wywiera na niego presję, choćby tylko swoją obecnością, wówczas należy poprosić dorosłego o opuszczenie pomieszczenia na czas prowadzenia rozmowy z małoletnim, a także poprosić o obecność w trakcie rozmowy dodatkowo drugiego pracownika Ośrodka.

IV. Zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie Ośrodka jest zagrożone

 1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie obiektu jest zagrożone, wówczas każdy pracownik Ośrodka jest zobowiązany, w reakcji na powyższe, do podjęcia adekwatnych działań.
 2. Uzasadnione podejrzenie skrzywdzenia małoletniego występuje w szczególności wtedy, gdy pracownik Ośrodka zaobserwował okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie małoletniego, gdy małoletni nosi ślady mogące świadczyć o krzywdzeniu, a także gdy małoletni sam poinformował o krzywdzeniu.
 3. Działania, o których mowa w ust. 1, powinny polegać na natychmiastowym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji właściciela Ośrodka, a jeśli to nie będzie możliwe lub mogłoby spowodować zbędne opóźnienie, na powiadomieniu przełożonego lub policji.
 4. Jeśli od pracownika Ośrodka można tego w danej sytuacji oczekiwać, może on podjąć również bezpośrednie działania mające na celu zastopowanie krzywdzenia, uwzględniając jednakże, by taka próba nie zagrażała bezpieczeństwu jego samego, małoletniego, ani też osób postronnych. Osobą postronną w rozumieniu niniejszego postanowienia nie jest sprawca lub współsprawca krzywdzenia. Działania pracownika Ośrodka powinny pozostawać w granicach prawa, w szczególności stosować się do zasad regulujących kwestię obrony koniecznej lub tzw. zatrzymania obywatelskiego.

V. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego

 1. Po powiadomieniu przez pracowników Ośrodka w sytuacjach przewidzianych w niniejszych Standardach właściciel Ośrodka jest zobowiązany do ustalenia stanu sprawy oraz, jeśli ustalone okoliczności uzasadniają taki krok, do powiadomienia policji.
 2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki do powiadomienia policji jest uprawniony i zobowiązany każdy pracownik Ośrodka.
 3. Po powiadomieniu policji pracownicy Ośrodka powinni zadbać, by małoletni oraz osoba dorosła, która mogła popełnić przestępstwo, nie oddalili się z obiektu przed przybyciem funkcjonariuszy policji, a także by potencjalne dowody popełnienia przestępstwa nie uległy zniszczeniu (np. zabezpieczenie nagrań z kamer monitoringu).

VI. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników Ośrodka do stosowania Standardów, zasady przygotowania tych pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 1. Osobą odpowiedzialnymi za przygotowanie pracowników Ośrodka do stosowania Standardów jest osoba wyznaczona przez właściciela Ośrodka.
 2. Pracownicy Ośrodka będą mieli możliwość zdobycie kompetencji związanych z zadaniami wynikającymi ze Standardów w ramach webinarów prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Co najmniej raz na dwa lata dokonywana będzie ocena Standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 2. Standardy podlegają udostępnieniu na stronie internetowej www.banderoza.pl, a także zostaną wywieszone w widocznym miejscu w recepcji hotelowych, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.
 3. Standardy wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024 roku.